Poskytovateľ
Historicky sme prvá špecializovaná ambulancia svojho druhu na Slovensku a popredná odbornými skúsenosťami a poznatkami. Zameriavame sa na nadštandardnú psychologickú a psychiatrickú starostlivosť, psychoterapiu a odborné konzultácie.

Náš prístup ku klientom i pacientom je vysoko individuálny. Rešpektujeme vnútorné psychologické zdroje, jedinečnosť a výnimočnosť každého človeka.

Poskytovaná služba
Individuálna zdravotná starostlivosť v odbore psychiatria a psychoterapia. Odborná psychologická pomoc pri riešení životných situácií a problémov. Erudované terapeutické vedenie s pozitívnymi výsledkami.

* klinické konzultácie - Vašich otázok v oblasti psychológia, psychoterapia alebo psychiatria. Psychických alebo psychosomatických ťažkostí. Zrozumiteľné vysvetlenie príznakov psychologického problému alebo psychickej poruchy, zváženie a rozbor možných psychologických alebo iných medicínskych príčin.
Objasnenie dostupných liečebných postupov, kompetencií psychiatra alebo psychológa. Názorný popis v čom spočíva psychoterapia, psychiatrická liečba liekmi alebo úprava životosprávy.

* psychiatrické vyšetrenie - Na základe podrobného rozhovoru, dostupnej dokumentácie a pomocných vyšetrení vypracujeme odborný nález s diagnostickým rozborom, diagnózou a návrhom liečby - často kombinácie viacerých psychologických alebo farmakologických postupov s dôrazom na starostlivé zváženie pomeru efektu a rizika nežiadúcich účinkov.

* dispenzárna starostlivosť - Opakované kontroly s posúdením vývoja duševného stavu, psychologických ťažkostí a psychických príznakov. Krátkodobá psychoterapia zameraná na aktuálny problém. Dlhodobé sledovanie priebehu liečby.

* dlhodobá psychoterapia - Pravidelné aspoň raz týždenné psychoterapeutické sedenia, obvykle trvajúce 45 minút. Dĺžka terapie je najmenej niekoľko mesiacov a najviac aj niekoľko rokov podľa typu problému a zamerania na rozsah psychologickej zmeny. Obvykle je kratšia u klientov s dobre definovanou problematikou a dlhšia u klientov a pacientov zameraných na zmenu širšieho rozsahu, dlhodobých vzorcov fungovania a rozvoj osobnosti alebo liečbu poruchy osobnosti.

Indikačná skupina
Životné situácie, duševné zdravie, psychické, psychologické problémy a psychiatrické poruchy.

Charakteristika
Psychologická pomoc, zdravotná starostlivosť a psychoterapia na základe pohľadu na zdravie človeka ako jednoty tela a ducha a teda aj jednoty mozgu a mysle.

Špecializujeme sa na poskytovanie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria, psychologickú a psychoterapeutickú liečbu, poradenstvo, couching a supervíziu. Odbornú liečbu vedie psychiater alebo psychológ, ktorý Vám pomôže zhodnotiť Vašu situáciu, prípadne Vaše zdravotné ťažkosti. Ponúkame Vám serióznu psychologickú pomoc, medicínske riešenia a ľudský prístup.

Forma a dostupnosť služby
Po zanechaní odkazu na hlasovom odkazovači  02 5443 0395  alebo e-mailovej adrese mail@psychoterapia.sk
Vás budeme kontaktovať a telefonicky skonzultujeme Vašu požiadavku a dohodneme následné osobné stretnutie.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nespolupracujeme so zdravotnou poisťovňou. Úhrada našich služieb prebieha formou priamej platby, výnimku tvoria služby obsiahnuté v paušále.

Nežiaduce účinky
Je potrebné upozorniť, že aj samotné stretnutie s lekárom alebo psychológom a procedúra psychiatrického, psychologického či psychoterapeutického vyšetrenia môže spôsobiť zmeny duševného i telesného stavu. Prosíme Vás, aby ste starostlivo zvážili možné následky, ktoré sú pre každého špecifické a osobité.

Obzvlášť zdôrazňujeme riziko neprimeraného očakávania, ktoré sa snažíme minimalizovať ešte pred samotnou návštevou úvodným telefonickým rozhovorom. Dôrazne odporúčame návštevu realizovať len v situácii plnej slobodnej voľby klienta
a jeho ochoty investovať do starostlivosti o svoje duševné zdravie a psychickú hygienu.

Spôsob použitia
Návšteva u nás, prípadne aj u Vás doma, prebieha v tichej miestnosti s dostatočným súkromím pre nerušený rozhovor.

Upozornenie
Dlhotrvajúce príčiny problémov alebo chronické ťažkosti sa väčšinou okamžite nezmenia.
V prípade zistenia medicínsky významných porúch je obvykle potrebná následná zdravotná starostlivosť a často dlhodobá liečba.

Balenie
Obvyklá doba prvého vyšetrenia je do 90 minút. Konzultácie jasne definovanej otázky alebo následné vyšetrenia a kontroly bývajú často kratšie (od 20 do 60 minút) a mnohé je možné dohovoriť i telefonicky. Frekvencia návštev a konzultácií je otázkou vzájomnej dohody. Odporúčanie lekára alebo rada psychológa vychádza z priebežného vývoja zdravotného stavu a individuálnej reakcie na odporúčanú liečbu.